• Välkomna till

  Västsvenska Lönekonsulter AB

  Genom engagemang, kompetens och teknik har vi nöjda kunder.

  Läs mer

 • Välkomna till

  Västsvenska Lönekonsulter AB

  Genom engagemang, kompetens och teknik har vi nöjda kunder.

  Läs mer

OM oss

Gör det enkelt – låt oss göra jobbet! Anlita en professionell lönekonsult för din lönehantering!

Vi erbjuder tjänster inom hela löneområdet samt rådgivning inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt med att automatisera våra processer för att effektivisera arbetet för alla parter och…

Våra tjänster

Frågor & svar – från anställda

Svar: Ja, Om företaget ett kollektivavtal eller hängavtal. Saknar företaget kollektivavtal eller hängavtal beror det på om du har tjänstepension. Kolla med din arbetsgivare vad som gäller.

Svar: Enligt Skatteverket skall ersättningar som inte avser en bestämd tidsperiod eller som inte betalas ut regelbundet beskattas efter engångstabell. Detta är inget som du som anställd kan välja bort eller ändra själv. Vad du kan göra är att begära jämkning hos Skatteverket, i tid innan utbetalning, om du kommer att få ett högre engångsbelopp utbetalt från din arbetsgivare.

Svar: Det har att göra med att Skatteverket har bytt ut kontrolluppgifterna (KU10) till AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå). Detta innebär att din arbetsgivare varje månad redovisar in skatt, bruttolön och förmåner till ditt skattekonto. När skatten har redovisats till skattekontot under pågående beskattningsår kan den endast ändras genom omprövning från skattekontots ägare. Därför måste din arbetsgivare begära återbetalning av bruttobeloppet från dig och du i din tur får begära omprövning av skattebeslutet hos Skatteverket om du inte vill vänta till slutskattebeskedet.

Svar: Alla kan löneväxla, men man måste tänka på att när man löneväxlar sänker man sin bruttolön och det innebär i sin tur att tex de sociala förmånerna kan påverkas om bruttolönen efter löneväxling är lägre än nedan angivna gränser.

Maxgräns 1: 44 923 kr/månad efter löneväxling. Är den högsta pensionslönegrundande inkomst som   man beräknar statlig pension på.

Maxgräns 2: 39 417 kr/månad efter löneväxling. Är den högsta föräldralönegrundande inkomst som   man beräknar föräldrapenning på.

Maxgräns 3: 31 533 kr/månad efter löneväxling. Är den högsta sjukpenninggrundande inkomst som   man beräknar sjukpenning på.

Maxgräns 4: 29 563 kr/månad efter löneväxling. Är den högsta inkomsten för tillfällig föräldrapenning   och graviditetsersättning.

Löneväxling innebär att man byter ut en del av sin bruttolön (innan skatt) mot en premieavsättning   till tjänstepension. Det är dock många saker man bör ta hänsyn till innan man börjar löneväxla. Finns   det möjlighet att löneväxla i mitt tjänstepensionsavtal? Hur ska premierna redovisas, till vem mm.   Andra saker relaterade till lönen är ex hur ska mitt semestertillägg beräknas. Innan eller efter   löneväxlingen? Det är Viktigt att få det helt rätt vid löneväxling för både arbetstagare och   arbetsgivare. Ingen ska förlora på det.

Svar: Är din arbetsplats ansluten till ett kollektivavtal där man förhandlat fram ett avtal gällande korttidspermittering så gäller den för alla medarbetare på arbetsplatsen, alltså inget som man som enskild anställd kan besluta om. Om man på arbetsplatsen är ansluten till mer än ett kollektivavtal kan villkoren skilja mellan dessa. Om arbetsplatsen inte är ansluten till något kollektivavtal så kan arbetsgivaren göra en överenskommelse med de anställda gällande korttidspermittering om minst 70% av de anställda går med på det och skriver under avtalet. Även här gäller nedsänkning av arbetstid och lön för samtliga anställda.

Svar: När man förhandlar om korttidspermittering så beslutar man om en procentuell sänkning som skall gälla alla anställda på företaget eller kollektivavtalsanslutna. Det finns tre steg där man kan välja att sänka arbetstiden med 20,40 eller 60% och detta generera för dig som anställda en lönesänkning på 99, 96 eller 92,5 % så ett exempel, du som anställd har en månadslön på 35.000:- där det är beslutat om korttidspermittering på din arbetsplats med 40% dvs du arbetar istället för 40 timmar i veckan nu 24 timmar och din månadslön sänks till 33.600:-.
Denna ersättning täcker för bruttolöner upp till 44.000:-, för dig med inkomst över denna summa ansvarar eventuellt din arbetsgivare för överskjutande del.
Om behovet blir förändrat på arbetsplatsen och arbetsgivaren vill ändra på den beslutade procenten av kortidspermittering behövs ett nytt avtal, arbetsgivaren har alltid rätt att återgå till ordinarie arbetstid och ersättning.

Svar: Arbetsgivaren är skyldig att betala in skatt enligt den kommunskattetabell där du som anställda är folkbokförd. Det som kan påverka så att man får kvarskatt är om man har flera arbetsgivare som alla drar enligt skattetabell, här måste man som anställd ta eget ansvar och informera arbetsgivaren så man kan göra ett frivilligt högre skatteavdrag varje månad. Andra saker som påverkar din slutskatt kan vara fonder, investeringssparkonto, bostadsuppskov eller fastighetsavgift/skatt. Detta är ju självklart inget som din arbetsgivare har uppgifter på så även här gäller eget ansvar att informera din arbetsgivare om att du vill göra ett frivilligt skatteavdrag eller ansöka om jämkningsbeslut hos skatteverket.
Ett tips är att kolla på sin lönespecifikation ,där skall det framgå utifrån vilken skattetabell din arbetsgivare drar skatt, vilken skattetabell du tillhör kontrollerar du enkelt själv via skatteverket https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller.4.18e1b10334ebe8bc80005221.html#!/start

Frågor & svar – från Arbetsgivare

Svar: Karensavdraget ersätter den tidigare karensdagen, karensavdraget är detsamma oavsett när på dagen den anställda blir sjuk. Karensavdraget blir alltid 20% av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka , om den anställda blir sjuk efter halv arbetsdagen dras halva dagen i karens. Är sedan den anställda fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag.

Svar: Lön, skatt och förmåner redovisas månadsvis på individnivå mot tidigare där varje arbetsgivare betalade in ett total belopp för samtliga anställda varje månad och först vid årets slut lämnat in kontrolluppgifter på individ nivå. Eftersom arbetsgivaren nu redovisar för varje anställd månadsvis så är det mycket viktigt att vara noggrann och redovisa rätt från början då det blivit svårare att rätta tex sent inlämnade uppgifter om förmåner eller löneskulder som uppstått vid ej anmäld frånvaro eller avslutad anställning.

Svar: För att förmånen skall räknas som personalvårdsförmån så skall den vara av mindre värde samt erbjudas alla i personalen. Denna förmån blir skattefri för den anställda och arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter på denna summa. Exempel på personalvårdsförmåner är friskvårdsbidrag upp till 5000:- , kaffe och frukt samt enklare förtäring i samband med arbete samt trivselutflykter.

Svar: Ja, i föräldraledighetslagen så finns särskilda bestämmelser som förbjuder en arbetsgivare att missgynna en anställd i samband med föräldraledighet. Föräldraledigheten får inte leda till sämre löneutveckling eller arbetsvillkor än vad den anställda hade före sin föräldraledighet. Då det kan vara svårt att bedöma den anställdas prestation inom företaget för att sätta en rättvis lönehöjning i samband med längre föräldraledighet skall arbetsgivaren förutsätta att den anställdas prestation varit på samma nivå som året innan.

Svar: En Rehabplan behöver inte upprättas om den anställde antas återgå helt i arbete inom 60 dagar. Om den anställde däremot kommer att vara sjukskriven i mer än 60 dagar skall en Rehabplan upprättas senast dag 30 i sjukperioden. Obs! plan behöver ej upprättas i det fall den anställdes hälsotillstånd är sådant att det är uppenbart att en återgång inte är möjlig ens med rehabiliterande åtgärder.

Svar: Vanligt är att man räknar lön, semesterersättning, pensions- och försäkringskostnader samt arbetsgivaravgifter. Schablonen brukar därför ligga mellan 1,50- 1,70 för anställda, beroende på semester- och pensionsavtal.

Svar: Vid en och samma driftenhet (geografiskt räknat) kan du korttidspermittera din personal. Genom att skriva en överenskommelse om korttidspermittering enligt någon av de tre nivåerna 20 %, 40% eller 60% som gäller att minst 70 % av dina anställda skriver under. Obs! att samma nedsänkning av arbetstid och löneminskning gäller för samtliga medarbetare (även om de kvarvarande 30 % ej skriver under)

Svar: Först måste du undersöka om det finns ett centralt avtal om korttidspermittering sedan måste du kalla till MBL och förhandla om ett lokalt avtal för samtliga anställda.

Svar: De sänks ner från sin sysselsättningsgrad på deltid med den nivå som anges i överenskommelsen.

Kontakta oss